تیم ما

آشنایی با متخصصین مجموعه

دکتر سعیده مصافی

متخصص روانشناسی سلامت
پروانه تخصصی نظام روانشناسی ۶۹۱۵

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

متخصص روانشناسی سلامت
پروانه تخصصی نظام روانشناسی۱۷۴۳

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با ۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹