تیم ما

آشنایی با متخصصین مجموعه

هدی فدوی

نامزد دکتری روانشناسی
شماره نظام روانشناسی ۴۸۱۸۲

دکتر علی سلیمانی

متخصص روانشناسی بالینی
پروانه تخصصی نظام روانشناسی ۷۴۶۷

فاطمه گل نژاد

نامزد دکتری روانشناسی سلامت
شماره عضویت نظام روانشناسی ۲۱۳۱۸

دکتر زینب ربانی

متخصص روانشناسی تربیتی
شماره عضویت نظام روانشناسی ۲۵۱۷۹

دکتر پریسا پیوندی

متخصص روانشناسی
پروانه تخصصی نظام روانشناسی ۱۷۸۷

دکتر ربابه عطایی فر

متخصص روانشناسی تربیتی
شماره عضویت نظام روانشناسی ۴۴۳۹

دکتر محمد قنبری طلب

متخصص روانشناس تربیتی
دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی

دکتر مریم کلهرنیا گل کار

متخصص روانشناسی عمومی
پروانه تخصصی نظام روانشناسی ۳۴۶۸

دکتر مرضیه غلامی توران پشتی

متخصص روانشناسی تربیتی
پروانه تخصصی نظام روانشناسی ۴۷۸۶

دکتر نوذر گیوتاج

متخصص ایمونولوژی و پزشکی
شماره نظام پزشکی : آ - ۹۹۲

دکتر فاطمه محمدی شیرمحله

متخصص روانشناسی سلامت
شماره عضویت نظام روانشناسی ۶۱۷۱

دکتر زهرا لبادی

متخصص مدیریت آموزشی،تعلیم و تربیت
استاد برجسته علوم تربیتی

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با ۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹