دسته بندی ها: سلامت روان

شاخص های سلامت روان

مهترین شاخص های سلامت روان چیست؟

برخورد با افراد عصبانی

. برای اینکه بدانید با فرد عصبانی و خشمگین چگونه رفتار کنید ابتدا باید انواع خشم را بشناسید

تعادل درون

“جاءالقضا ضاق الفضا”: هرگاه انسان گرفتار تمنیات درونی اش شود فضای عافیت تنگ آید