تعادل درون

“جاءالقضا ضاق الفضا”: هرگاه انسان گرفتار تمنیات درونی اش شود فضای عافیت تنگ آید