شاخص های سلامت روان

مهترین شاخص های سلامت روان چیست؟

تعادل درون

“جاءالقضا ضاق الفضا”: هرگاه انسان گرفتار تمنیات درونی اش شود فضای عافیت تنگ آید